Privacy Reglement
VvE Seaport Beach Resort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VvE Seaport Beach Resort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

– wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement.
– Wij verwerken van uw persoonsgegeven alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd.
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze respecteren.
– Wij zijn als VvE verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door VvE SBR verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden.
– Het uitvoering geven aan de wettelijke opdracht (akte van splitsing en artikel 5:112 BW) een ledenregister bij te houden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan VvE SBR de volgende persoonsgegevens van u vragen:- Naam.
– Adres en woonplaats (alleen als het appartement uw tweede woning is).
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Bankrekeningnummer.
– Sleuteladres.

Uw persoonsgegevens worden door VvE SBR gedurende de looptijd van de overeenkomst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens VvE SBR van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren (= het anoniem maken van gegevens zodanig, dat het wel weer tot de persoon kan worden herleid )en zorgen voor de encryptie (= versleuteling) van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– De website van VvE SBR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. De door u verstrekt gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wel kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als wij uw persoonsgegevens (behalve uw naam en adres) verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in meer algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Contactgegevens

VvE SBR, t.a.v. de secretaris
Kennemerboulevard 667
1976 ER IJmuiden
Of via e-mail:
secretaris@seaportbeachresort.nl

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat vve Seaport Beach Resort het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. vve Seaport Beach Resort verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals
die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die vve Seaport Beach Resort heeft doorlopen om
te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt terverduidelijking van de situatie.
vve Seaport Beach Resort begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft vve Seaport
Beach Resort kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door vve Seaport Beach Resort zijn te vinden
op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 29-9-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.